O projekcie

BEZPŁATNE SZKOLENIA UNIJNE DLA OSÓB Z POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO I RADOMSKIEGO

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze wraz z Gminą Wierzbica/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wierzbicy zapraszają do udziału w projekcie „Aktywni zawodowo”

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 osób (38K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat szydłowiecki i radomski zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa tych osób przez objęcie wsparciem w okresie od 01.06.2018 do 30.11.2019.

Planowanym efektem projektu jest nabycie kompetencji wiedzy nt. zasobów, potencjału predyspozycji i potrzeb przez 50 osób (38K), nabycie kwalifikacji zawodowych przez minimum 23 osób(18K), nabycie umiejętności obsługi komputera przez 36 osób(27K), nabycie doświadczenia praktycznego w wykonywaniu zawodu przez min. 23 osoby(18K), nabycie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami przez min 23 osoby(18K), nabycie umiejętności wykorzystania swojego potencjału przez minimum 23(18K) osoby.

Całkowita wartość projektu: 641 988,12
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 513 590,50

Kto może wziąć udział w projekcie?

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego na terenie powiatu szydłowieckiego i radomskiego (50 osób), w tym
  • osoby bezrobotne – osoby III profilu pomocy (25 osób)
  • osoby niepełnosprawne (co najmniej 5 osób)
  • osoby/rodziny korzystające z PO PŻ 2014-2020

 
Projekt swoim zakresem obejmuje:

  • Przygotowanie i przeprowadzenie testów psychologicznych (50 osób)
  • Diagnoza sytuacji zawodowej (50 osób)
  • Sporządzenie programu określającego ścieżkę reintegracji (50 osób)
  • Indywidualny Plan Działania (25 osób)
  • Warsztaty rozwoju osobistego (25 osób)
  • Warsztat rozwijania inteligencji emocjonalnej (25 osób)
  • Grupowe Poradnictwo Specjalistyczne (25 osób)
  • Trening motywacyjny (25 osób)
  • Szkolenia zawodowe (25 osób)
  • Kurs podstaw obsługi komputera(20 osób)
  • Staże zawodowe (25 osób)

*Powyższe formy wsparcia są przyznawane Uczestnikom projektu, zgodnie z ich statusem na rynku pracyi profilem pomocy

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerską
 • zwroty kosztów dojazdu na szkolenie
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem do lat 7
 • certyfikaty ukończenia szkolenia
 • stypendium za szkolenie zawodowe
 • asystenta osoby niepełnosprawnej
 • wynagrodzenie za staż

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze
ul. Czachowskiego 34
26-600 Radom
Tel: 603 634 099
e-mail: aktywnizawodowo@interia.pl

oraz

Gmina Wierzbica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy
ul. Kościuszki 73,
26-680 Wierzbica
tel: 48/ 618-24-56
e-mail: gopswierzbica@poczta.onet.pl