Bezpłatne szkolenia unijne

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze wraz z Gminą Wierzbica/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wierzbicy zapraszają do udziału w projekcie

Aktywni zawodowo

Kto może wziąć udział:

– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego na terenie powiatu szydłowieckiego i radomskiego,  w tym:

– osoby bezrobotne

– osoby niepełnosprawne

– osoby/rodziny korzystające z PO PŻ 2014-2020.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

– Przygotowanie i przeprowadzenie testów psychologicznych

– Diagnoza sytuacji zawodowej

– Sporządzenie programu określającego ścieżkę reintegracji

– Indywidualny Plan Działania

– Warsztaty rozwoju osobistego

– Warsztat rozwijania inteligencji emocjonalnej

– Grupowe Poradnictwo Specjalistyczne

– Trening motywacyjny

– Szkolenia zawodowe

– Kurs podstaw obsługi komputera

– Staże zawodowe

Zapewniamy:

-wykwalifikowaną kadrę trenerską

– zwroty kosztów dojazdu na szkolenie

– zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem do lat 7

– certyfikaty ukończenia szkolenia

– stypendium za szkolenie zawodowe

– asystenta osoby niepełnosprawnej

– wynagrodzenie za staż

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze

Ul. Czachowskiego 34

26-600 Radom

Tel: 603 634 099

e-mail:aktywnizawodowo@interia.pl